§ 1 Wstęp

Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego bombshells.pl oraz zasady jego funkcjonowania.  


§ 2 Postanowienia ogólne

1.Właścicielem sklepu internetowego Bombshells.pl jest firma Bombshells Katarzyna Woźna, ul. Jemiołowa 3/24 20-827 Lublin 

2. Strona internetowa www.bombshells.pl, wszystkie treści, układ elementów graficznych oraz same grafiki i zdjęcia stanowią własność sklepu bombshells.pl i są chronione prawami autorskimi.  


§ 3 Definicje

1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:  

1.1 Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

1.2 Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.  

1.3 Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca klientowi złożenie zamówienia. 

1.4 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego.  

1.5 Konto – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz historia informacji o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.  

1.6 Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym. Klient może zapisać się do newslettera poprzez stronę internetową. 

1.7 Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.  

1.8 Sprzedawca – Bombshells Katarzyna Woźna, ul. Jemiołowa 3/24 20-827 Lublin, NIP: 7123377450  REGON: 381913225 

1.9 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.  

1.10 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.  


§ 4 Konto

1. Wymogiem technicznym do korzystania ze sklepu internetowego www.bombshells.pl jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.  

 

2. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta, takich jak imię i nazwisko oraz adres. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.  

3. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do sklepu internetowego.  

4. Korzyścią posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.  


§ 5 Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu poprzez swoje konto. Do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.  

2. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.  

3. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt. 

4. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia.  

5. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży.  

6. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.  

7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.  


§ 6 Warunki i termin płatności

1. Klient ma do dyspozycji następującą formę płatności: płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w formie tradycyjnej lub za pomocą serwisu Tpay. 

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie anulowane.  


§ 7 Warunki i termin złożenia zamówienia

1. W przypadku płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.  

2. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju według cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej.  

3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.  

4. Nie ma możliwości odbioru osobistego zakupów dokonywanych w sklepie internetowym.  

5. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-4 dni robocze (zgodnie z umową z firmą dostarczającą produkt).  

6. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.  


§ 8 Reklamacje i zwroty

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.  

2. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza  kurierem czy pocztą polską na adres Bombshells Katarzyna Woźna ul. Jemiołowa 3/24 20-827 Lublin 

3. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu Bombshells Katarzyna Woźna ul. Jemiołowa 3/24 20-827 Lublin wraz z dowodem zakupu i dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu, które są do pobrania na www.bombshells.pl  

4. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest paragon lub faktura.  

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www.bombshells.pl oraz paragon lub faktura. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.  

6. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.  

7. Towar wyprzedażowy, sprzedawany w cenie niższej niż cena początkowa nie ulega zwrotom i reklamacjom.


§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@bombshells.pl lub kurierem czy pocztą polską na adres Bombshells Katarzyna Woźna ul. Jemiołowa 3/24 20-827 Lublin 

2. W przypadku odstąpienia od umowy konsument odpowiada materialnie jedynie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności. Sytuacja ta dotyczy w szczególności zwrotu bielizny.  

3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta podany w formularzu  

4. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.  


§ 10 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.  

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.  

3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.  


§ 11 Dane osobowe i pliki Cookies

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.  

2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w inny celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody.  

3. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.  

4. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.  

5. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego.  

6. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione.  

7. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.  


§ 12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.bombshells.pl oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail.  

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.